VACANCY : Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Cyfarwyddwr Cyllid

Mae swydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn un heriol a bydd deiliad y swydd yn gweithio'n uniongyrchol gyda Chomisiynwyr y Cynulliad, y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr a rheolwyr ym mhob rhan o'r sefydliad.

Dyma guriad calon democratiaeth yng Nghymru, ac mae’n lle arbennig i weithio ynddo. Mae’r bobl sy’n gweithio i ni yn broffesiynol, yn ymroddedig ac yn hynod dalentog, ac rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cyllid arbennig iawn i ymuno â’n huwch dîm arweinyddiaeth.

Mae perfformiad Comisiwn y Cynulliad yn cael effaith uniongyrchol a hollbwysig ar lwyddiant ac enw da’r Cynulliad. Rwy’n dibynnu llawer ar y Cyfarwyddwr Cyllid i ddarparu gwasanaeth sy’n cyrraedd safonau eithriadol o uchel. Ein harwyddair o’r dechrau’n deg oedd “nid yw digon da yn ddigon da” i’r Cynulliad. Yn ogystal â rhoi arweiniad ariannol o’r radd flaenaf, disgwylir i’r Cyfarwyddwr newydd wneud cyfraniad strategol llawn i’r gwaith o lunio blaenoriaethau’r Comisiwn a’u gweithredu. Bydd y Cyfarwyddwr yn rhan o uwch dîm bach, a rhaid iddo ddarparu arweinyddiaeth arloesol a gweladwy ac ennyn brwdfrydedd.

Ein nod yw cyrraedd y safon uchaf bosibl ym mhopeth a wnawn. Rydym yn disgwyl llawer gan bob un o’n gweithwyr. Cynigiwn ninnau le arbennig i weithio ynddo, drwy ein diwylliant a’r buddsoddiad a wnawn mewn cyfleoedd datblygu, ac mae gennym amodau a thelerau cyflogaeth heb eu hail. Er enghraifft, mae’r Cynulliad yn un o’r deg gweithle mwyaf cyfeillgar yn y DU ymhlith 100 cwmni’r FTSE. Yn ogystal, fe’i dyfarnwyd yn un o’r cyflogwyr gorau i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn y DU (y trydydd safle!).

Mae hon yn swydd sy’n ysgogi, ac er bod yr amgylchedd yn heriol, mae’n llawn boddhad. Mae’n hollbwysig ein bod yn dod o hyd i’r person priodol i adeiladu ar ein llwyddiant ac i’n helpu i arwain Comisiwn y Cynulliad drwy’r cyfnod cyffrous nesaf yn hanes datganoli yng Nghymru. Os credwch bod eich uchelgais yn cyrraedd y lefelau uchel hyn, edrychwn ymlaen yn fawr at eich cais.

Diben y swydd:

Mae swydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn un heriol a bydd deiliad y swydd yn gweithio’n uniongyrchol gyda Chomisiynwyr y Cynulliad, y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr a rheolwyr ym mhob rhan o’r sefydliad.

Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn arwain ar bob mater ariannol ac yn goruchwylio’r holl agweddau ariannol ar strategaeth y Comisiwn. Bydd yn darparu arweiniad a chyfeiriad strategol i Gomisiwn y Cynulliad ar bob mater ariannol, ac fel rhan o’r uwch-dîm rheoli, disgwylir iddo gyfrannu’n gadarnhaol at y gwaith o bennu blaenoriaethau a chynlluniau corfforaethol, a’u rhoi ar waith.

Mae Comisiwn y Cynulliad yn sefydliad cyhoeddus enghreifftiol sy’n destun trefniadau hynod drylwyr o ran craffu cyhoeddus ac atebolrwydd ariannol. Er enghraifft, mae aelodau Pwyllgor Cyllid a Phwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol a Chyfarfod Llawn y Cynulliad yn craffu’n gyhoeddus bob blwyddyn ar gyfrifon, cyllidebau a rheolaeth ariannol gyffredinol y Comisiwn. Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn un o’r prif swyddogion a fydd yn destun i’r math hwn o graffu. Felly, bydd disgwyl iddo ddangos, mewn ffordd gymhellol ac argyhoeddedig, fod trefniadau rheoli ariannol cadarn ar waith gan y Comisiwn, yn y dystiolaeth lafar ac ysgrifenedig a ddarperir ganddo drwy’r sianelau hyn.

Bydd deiliad y swydd yn uniongyrchol atebol i Brif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu Comisiwn y Cynulliad. Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid yn cadw golwg gyffredinol a rheolaeth ar y gwaith rheoli arian a’r rhaglen fuddsoddi ac yn sicrhau bod agweddau ariannol ar gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu yn cael eu cyflawni drwy’r sefydliad cyfan. Mae’n rhaid i’r Cyfarwyddwr Cyllid sicrhau bod digon o arbenigedd a chapasiti o fewn y Tîm Cyllid, gyda chefnogaeth systemau effeithiol, i ddal gafael gadarn ar sefyllfa a pherfformiad ariannol y sefydliad.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau:

Arweiniad strategol a phroffesiynol

 • Gweithio gyda’r Prif Weithredwr a’r Swyddog Cyfrifyddu i baratoi strategaeth ariannol Comisiwn y Cynulliad.
 • Paratoi targedau ariannol a chyllidebau yn unol â strategaeth y Comisiwn.
 • Bod yn uwch-arweinydd corfforaethol, gan gynnwys sicrhau bod gan y Comisiwn y trefniadau ariannol cywir, y strwythur sefydliadol cywir, a’r sgiliau a’r galluoedd proffesiynol cywir ar waith.
 • Aelod o’r Bwrdd Rheoli a’r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau, a mynd i gyfarfodydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad.

Blaenoriaethau corfforaethol a blaenoriaethau buddsoddi

 • Rhoi cyngor ar gynllunio ariannol a materion cysylltiedig i’r Prif Weithredwr a’r uwch-reolwyr yn barhaus, gan gynnwys cyngor ar fuddsoddi adnoddau’r Comisiwn, rhoi cyngor proffesiynol a dadansoddiadau ariannol ystyrlon i alluogi eraill i wneud penderfyniadau busnes deallus a phrydlon.

Rheoli ariannol

 • Cadw rheolaeth ariannol gyffredinol ar swyddogaeth gyfrifyddu’r Comisiwn ym mhob rhan o’r sefydliad, drwy:
 • oruchwylio’r gwaith o reoli’r swyddogaeth adrodd ariannol a chyfrifyddu, gan gynnwys yr holl drafodion ariannol a materion cyfrifyddu;
 • gorfodi cydymffurfiaeth ariannol gan warchod yn erbyn twyll a darparu gwelliant parhaus o ran rheolaeth ariannol;
 • defnyddio rheolaethau mewnol cryf ym mhob maes rheoli ariannol, rheoli risg a rheoli asedau, pennu cyllidebau, targedau ariannol a dangosyddion perfformiad i helpu i asesu’r hyn a gaiff ei gyflawni;
 • herio’r bobl sy’n gyfrifol am weithgareddau’r sefydliad i gyfrif am eu perfformiad ariannol.
 • Paratoi fersiynau drafft a therfynol o’r cyllidebau a’r cyfrifon blynyddol, a mynd i gyfarfodydd Pwyllgor Cyllid a Phwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad i roi tystiolaeth arnynt.
 • Arwain y Tîm Cyllid o tua 20 o bobl a sicrhau bod staff yn cael eu hysgogi a’u datblygu a bod eu perfformiad yn cael ei reoli.
 • Sicrhau bod systemau llywodraethiant ariannol a rheoli risg, a systemau gwybodaeth a chyfrifyddu cadarn yn cael eu datblygu a’u gweithredu, ynghyd ag arferion a gweithdrefnau sy’n adlewyrchu arfer gorau ar hyn o bryd.
 • Sicrhau ffocws cryf ar werth am arian wrth ddefnyddio adnoddau’r Cynulliad.
 • Arwain ar bob mater ariannol corfforaethol: rheoli polisïau o ran gofynion cyfalaf, dyled, trethiant a chaffaeliadau, fel y bo’n briodol.
 • Sicrhau bod gofynion rheoleiddio pob corff statudol o ran materion ariannol yn cael eu bodloni.
 • Cydweithio â Swyddfa Archwilio Cymru.
 • Datblygu a chynnal perthynas dda ac effeithiol gydag aelodau Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg y Cynulliad.

Darparu cyngor cyfrifyddu i Ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys paratoi cyfrifon y Gronfa.